STAN logo

Loading.....

Aktuality

Aktualita: 2019-03_16. Starostové a nezávislí Sedlčany informují z 02/2019

Starostové a nezávislí Sedlčany informují z února 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací. Tedy čemu se nyní jako klub

Starostů a nezávislých věnujeme, jaké návrhy prosazujeme a o co se snažíme.

Naši občané, kteří se zajímají, tyto informace jistě ocení. A budeme je dodávat pravidelně.

 

Již jsme předložili - samostatný návrh na projekt:

-„Participativní rozpočet Sedlčany“ pod názvem „SPOLEČNĚ PRO SEDLČANY“ - zapojení občanů do projektů města jak předložením vlastních námětů, tak hlasováním o nich.

Podklad jsme předložili a odprezentovali na jednání zastupitelstva 25.2.2019. Jsme připraveni podat vedení města pomocnou ruku v další přípravě materiálů, informací máme k tomuto tématu mnoho.

 

Dále připravujeme rozpracované návrhy a projekty:

-„Obnova polních cest a alejí“ - osázení alejemi stromů s koncepcí ve spolupráci s okolními obcemi - ovocné stromy, okrasné stromy (JUDr. Filip Růzha)

 

-Projekt pro nově narozené občánky města „Občánek Sedlčan“ se zapojením do akce „Sedlčanské stromy života“ (Barbora Kelichová)

 

-Řešení možného  zřízení „Trhovního místa“ v centru města (na podnět naší kandidátky Simony Sůsové), jde o rozpracovaný projekt, u kterého je třeba zjistit zájem těch občanů, kteří by o prodej přebytků/výpěstků měli zájem mimo naše místní obchůdky, které prodej také nabízejí. Každý občan, který přebytky má, by si pak mohl vybrat, zda si je prodá sám na trhovním místě a nebo je dá k prodeji do místního obchodu. Budeme projednávat s vedením města.

-„Sedlčanská vstupenka“ - návrh na smysluplný ucelený systém nabídky všech akcí a možnost prodeje na všech vybraných místech  (Richard Otradovec)

-Připravujeme či již praktikujeme různé formy komunikace STANu s občany města (včetně novinářů).

 

Snahy STANu v rámci ZM (zastupitelstva města) – k dalšímu jednání:

-společně s dalšími zastupiteli navrhujeme do jednacího řádu ZM několik úprav a doplnění tak, aby bylo zasedání pružnější, zajímavější a přívětivější k občanům. Z konkrétních bodů to jsou:

  -častější jednání ZM (aby bylo možné projednávat více podnětů také od občanů)

  -dataprojektor (materiály ve chvíli projednávání pro občany)

  -samostatný včasný blok „podněty, dotazy občanů“ ve stanovený čas

  -pracovní porady zastupitelů před důležitými jednáními a snaha promluvit do některých témat, např.

  rozpočet města (k rozpočtu proběhlo 4.2.2019 a odsouhlasování rozpočtu pak bylo jednodušší).

 

Komise RM (rady města) – účast STANu

-Řešíme konkrétní náměty prostřednictvím našich zástupců v komisích rady města. Aktuálně se již sešly komise s naší účastí - kulturní, dopravní, sportovní a zde se řešily občanům přislíbené podněty.

 

Náš zastupitelský klub s podporou našich kandidátů se zasazuje o tyto oblasti:

-Podpora spolkům (sportovním, kulturním, sociálním včetně neziskovek), dotace a příspěvky a snaha o manažerskou výpomoc jejich práci. Podali jsme dotaz na kompletní soupis veškeré podpory a doplnili jsme ji o žádost o soupis cen za pronájmy sportovišť pro spolky (které spolky platí nájmy celé, které částečné atd. – suma za celý rok tak, aby byla forma podpory sečtena z finanční částky a slevách na nájmech).

-Stále řešíme mobilní letní kino, termín byl stanoven na: 1.-5.8.2019 (ZM 17.12.2018 obecný návrh přijalo)

-Zpravodaj Radnice – stále tlačíme na lepší propagaci města, komunikaci a vizuální stránku atd..

Snažíme se o zřízení pravidelné rubriky = slovo zastupitelských klubů, tedy prostor pro jednotlivá uskupení, která by mohla tímto způsobem vhodně podávat tištěné zprávy o své činnosti.

 

Děkujeme všem, kdo s námi spolupracuje.

SPOLUPRÁCE JE ZÁKLAD.

 

Zastupitelský klub za  Starosty a nezávislé Sedlčany

Aktualita: 2019-02_10. Starostové a nezávislí Sedlčany informují z 01/2019

Starostové a nezávislí Sedlčany informují z 01/2019

Připravujeme naše další vlastní samostatné návrhy a projekty:

-„Participativní rozpočet Sedlčany“ - zapojení občanů do projektů města. Podklad jsme předložili.

-„Obnova polních cest a alejí“ - osázení alejemi stromů s koncepcí ve spolupráci s okolními obcemi - ovocné stromy, okrasné stromy (JUDr. Filip Růzha)

-Projekt pro nově narozené občánky města se zapojením do akce „Sedlčanské stromy života“ (Barbora Kelichová)

-„Zřízení trhovního místa“ v centru města na podporu místních podnikatelů (Simona Sůsová)

-Pravidelná komunikace STANu a setkávání STANu s občany města, debaty (včetně novinářů)

 

Snahy STANu v rámci ZM (zastupitelstva města)

-společně s dalšími zastupiteli navrhujeme do jednacího řádu ZM několik úprav a doplnění tak, aby bylo zasedání pružnější, zajímavější a přívětivější k občanům. Z konkrétních bodů to jsou:

            -častější jednání ZM (aby bylo možné projednávat více podnětů také od občanů)

            -pracovní porady zastupitelů před důležitými jednáními a snaha promluvit do některých témat, např.

rozpočet města (to se nyní již plní, pracovní jednání k rozpočtu se koná 4.2.2019).

-vzdělávání zastupitelů (vyvolávali jsme a účastníme se několika vzdělávacích projektů)

 

Snahy STANu v rámci RM (rady města)

-Navrhli jsme do komisí RM mnoho členů a to jak z řad našich zastupitelů, tak z řad kandidátů za STAN a také další občany se zájmem o dané oblasti, ve kterých komise pracují, popř. odborníky.

 

-Navrhovali jsme další smysluplné komise rady - A) Komise pro zájmové činnosti (spolky, kluby, neziskovky),

B) Komise pro propagaci a rozvoj cestovního ruchu (informatika, média, komunikace) a C) Komise pro spolupráci s místními podnikateli – prozatím nám nebylo vyhověno, hledáme další možnosti a jednáme o nich. Některé záměry se již plní mimo navržené komise.

 

Náš zastupitelský klub s podporou našich kandidátů se zasazuje o tyto oblasti:

-Podpora spolkům (sportovním, kulturním, sociálním včetně neziskovek), dotace a příspěvky a snaha o manažerskou výpomoc jejich práci, motivace ke spolupráci spolků také vzájemně, nasměrování spolků pro práci s dotacemi, komplexní zastřešená propagace

-Spolupráce s vedením města na řešení hřiště na Mrskošovně, tedy víceúčelového využití sportovně-rekreační zóny v Luční ulici (rozšíření o žádané prvky a aktivity, návrhy konkrétních segmentů k doplnění)

-Vznik tzv. „Sedlčanského letního festivalu“, který by sdružoval veškeré akce v Sedlčanech v měsících 04-09/2019 a snaha o vyhlášení soutěže o logo

-Náš návrh na mobilní letní kino v létě 2019 byl na ZM 17.12.2018 přijat a již jsme na FB ve skupině Sedlčany -moje město uspořádali anketu na umístění Kinematografu bratří Čadíků

 

-Zpravodaj Radnice – stále tlačíme na lepší propagaci města, komunikaci a vizuální stránku atd..

Snažíme se o některou z variant: A) pravidelná rubrika = slovo radních, zastupitelů, B) stabilní místo pro jednotlivá uskupení, kde by mohly být uváděné dílčí plány a podněty, C) stabilní místo pro zprávy z práce komisí a odborů - (bez anonymity, legitimně, ať je vše vidět) atd.

Děkujeme všem občanům, kteří s námi spolupracují. Jejichž řady se stále rozrůstají.

Aktualita: 2018-11_20. Plníme program - Podáváme poodněty/návrhy

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ SEDLČANY dále plní svůj program níže uvedenými návrhy pro RM (radu) a ZM (zastupitelstvo) Sedlčany:

☑️ Návrhy - požadavky STANu Sedlčany na zařazení do JEDNACÍHO ŘÁDU ZM (zastupitelstva města):

1) Zavedení zvukových záznamů z jednání ZM pro přípravu zápisu a jeho následnou kontrolu.
2) Využívání dataprojektoru na jednáních ZM, kdy veškeré projednávané materiály budou promítány veřejnosti.
3) Stanovení následujícího jednání ZM na konci aktuálního ZM, popř. stanovení plánu jednání ZM na celý rok s vytyčením pravidelných bodů programu ZM dle zvyklostíl.
4) Příslib častějších zasedání ZM (1x/2M).
5) Podklady k jednání ZM vždy 15 pracovních dní před ZM s možností alespoň e-mailové hromadné debaty k materiálům - alespoň část podkladů (minimálně ½), připravují se průběžně.
6) Zařazení pravidelného bloku „odpovědi na INTERPELACE OBČANŮ“ např. na každém ZM v čase 18-19 hod. - na webu města bude jasně označeno, kam a do kdy mají vždy na ZM občané podávat dotazy, náměty, podněty a na ZM se na ně bude odpovídat ve stanovený čas na každém ZM.
7) Součástí jednacího řádu by měl být „Volební řád“, který by byl stálý a nemusel by se připravovat na každé dílčí ustavující jednání či podobně (návrh JUDr. Filip Růzha - zastupitel za STAN).

☑️ Návrhy – KOMISE - návrhy na RM :

8) Naše návrhy do komisí rady
8.1. Námi navrhovaní členové (naši zástupci za STAN v komisích, jmenné seznamy budou předány na RM).
8.2. Návrh na jednání komisí po pracovní době, aby měli všichni možnost se účastnit, pravidelná jednání komisí s výstupy směrem k ZM.
8.3. Návrhy nových smysluplných komisí:
A) Komise pro zájmové činnosti (spolky, kluby, neziskovky)
B) Komise pro propagaci a rozvoj cestovního ruchu (informatiku média, komunikaci)
C) Komise pro spolupráci s místními podnikateli
8.4. Pravidelné referování o jednání komisí rady i na ZM, aby byla vidět činnost (referování o činnosti, řešení záležitostí)
8.5. Ve zpravodaji Radnice – stabilní místo pro zprávy z práce komisí (dle oborů činnosti - bez anonymity, legitimně – více viz.další návrhy pro RM)

☑️ DALŠÍ návrhy do RM:

9) Požadavek na přípravu podkladů o nepravidelných položkách do ROZPOČTU města na r. 2019 již na příští jednání ZM (17.2.12.2018 - po od 17 hod.), především investice apod.
10) Stanovení ceny vodného a stočného - řešení argumentací na RM 21.11.2018
11) Zavedení do zpravodaje Radnice - A) pravidelná rubrika = slovo radních, zastupitelů, B) stabilní místo pro jednotlivá politická uskupení, kde by mohli uvádět své plány a podněty, C) stabilní místo pro zprávy z práce komisí a odborů - (vše bez anonymity, legitimně)
12) Prosba o přizvání našich zástupců a dalších osob na RM k řešení propagace města a to raději před dořešením nového webu - (komplexní prezentace města – web, e-mailing, sociální sítě, Sedlčanská vstupenka - ke společnému řešení) + systém hlášení závad ve městě, podněty občanů, návrhy k přípravě interpelací občanů na ZM atd.

Aktualita: 2018-11_16. Plníme program - Vzdělávání zastupitelů

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ již prvními kroky plní svůj program.

Aktuálně řešíme vzdělávání zastupitelů a to formou naší účasti na kurzech (nabídka také pro zastupitele jiných uskupení), nebo požadavkem na získání příruček pro zastupitele pro volební období 2018-2022, které jsou distribuovány na úřady obcí.

Požádali jsme město o součinnost a zajišťujeme si i další kurzy samostatně.

2018-11_13. Nové vedení města, prohlášení STANu

Prohlášení zastupitelů za volební uskupení Starostové a nezávislí:

         V letošních volbách do zastupitelstva města Sedlčan dalo spoustu voličů svými hlasy jasně najevo, že touží po změně způsobu vedení našeho města a komunikace mezi radnicí a občany. Nicméně dosavadní vládnoucí ODS a s ní spřízněné koaliční strany, či přesněji řečeno někteří členové těchto koaličních stran, odmítli výsledky letošních voleb odpovídajícím způsobem respektovat.

Povolební jednání mezi naším volebním uskupením a ODS, tedy v podstatě mezi dvěma volebními vítězi, samozřejmě zkomplikovala nešťastná kauza naší lídryně. Na tuto záležitost však STAN velmi rychle zareagoval a nabídnul skutečně solidní řešení odrážející výsledek voleb, které bylo ODS představeno v úterý 6.11. včetně prezentace našich argumentů. ODS, která si po projednání návrhu vzala čas na rozmyšlenou, však následně reagovala pouze sdělením, že již ve středu 7.11. došlo ke koaliční dohodě mezi ODS, SNKS a KDU-ČSL. Není bez zajímavosti, že zastupitel jedné z koaličních stran o uzavření koaliční dohody nevěděl do doby, než tato skutečnost byla veřejně oznámena.

Veškeré naše pokusy o nalezení vzájemně přijatelného kompromisu s ODS skončily odmítnutím každého z předkládaných návrhů ze strany ODS, představy ODS o povolebním uspořádání vedení města byly naopak pro STAN nepřijatelné vzhledem k nezohledňování volebního výsledku, kterého jsme díky podpoře voličů dosáhli. Zdůrazňujeme, že se tak stalo za situace, kdy naše lídryně ustoupila extrémním vnějším tlakům a rezignovala na kandidaturu do jakýchkoli funkcí ve vedení města i v radě města do doby, než bude soudem zbavena obvinění.    

Zastupitelé za STAN odcházejí tedy nuceně do opozice. Na ustavujícím zasedání ZM bylo zvoleno nové vedení města: Ing. Miroslav Hölzel - starosta, Mgr. Zdeněk Šimeček - místostarosta, do rady města dále: Ing.Jiří Burian (ODS), Ing.František Hodys (ODS), MUDr.Karel Marek (ODS), Ing.Martin Havel (SNKS) a Ing.Josef Soukup (STAN).
Neznamená to však v žádném případě, že rezignujeme na plnění svého volebního programu, který získal neuvěřitelnou podporu mezi občany našeho města. Naopak, i za této situace se chceme plně věnovat jeho prosazování díky sedmi mandátům, které jsme v letošních volbách obdrželi, a jsme přesvědčeni, že pro naše připravené projekty a náměty k rozvoji města nebude problém nalézt podporu napříč politickým spektrem. Počítáme také se svou aktivní účastí ve finančním a kontrolním výboru zastupitelstva a v komisích rady města. Chceme se rovněž zasadit o častější zasedání zastupitelstva tak, aby byl dostatek času i na projednání dotazů a podnětů občanů.

Držte nám prosím palce a budeme rádi, pokud nás alespoň občas přijdete podpořit na jednání zastupitelstva, nebo nás budete sledovat prostřednictvím online přenosu ze zasedání zastupitelstva, který bychom rádi po vzoru řady měst zavedli.

V Sedlčanech dne 13.11.2018                

Zastupitelé za uskupení Starostové a nezávislí

1 2 3 4