STAN logo

Loading.....

Program

OTEVŘENÉ MĚSTO - KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO

 • Participativní rozpočtování (O části rozpočtu rozhodují každoročně výhradně občané, projekty mohou podávat občané a občané také rozhodují svým hlasováním o vítězi a realizované akci)

 • Transparentnost (Průhledná výběrová řízení, žádné zatajování, výmluvy, úskoky, nebát se individuality, umět poděkovat za práci konkrétním úředníkům, občanům a tím je motivovat k vyššímu nasazení)

 • Veřejné soutěže, ankety, debaty (K širšímu zapojení občanů s využitím všech komunikačních kanálů ve městě)

 • Online přenosy z jednání zastupitelstva (přímé přenosy z jednání zastupitelstva, následně zajišťování videozáznamů z jednání umisťovaných na web)

 • Jako první on-line krok zařadit do jednacího řádu pořizování zvukového záznamu pro ověření a zveřejnění přepisu z jednání zastupitelstva. -Zveřejňování hlasování

 • Interpelace občanů na zasedání zastupitelstva zařadit mimo konečnou diskusi, ale vymezit pro ni přesný a pevný časový rámec pro zatraktivnění jednání pro občany. Proč čekat na podání dotazů a podnětů od občanů na konec jednání zastupitelstva? Interpelace může být zařazena např. na čas 19-20 hod. a tím se jistě zájem o zasedání mezi občany zvýší.

 • Budeme prosazovat, aby budoucí rada města předložila občanům “Programové prohlášení Rady města Sedlčany na roky 2018-2022” a to bez ohledu na to, zda budeme mít vliv na složení rady města nebo ne.

 • Budeme prosazovat, aby se občané přímo při zasedání zastupitelstva mohli seznámit s projednávanými materiály - v písemné podobě nebo promítáním přes dataprojektor.

 • Veřejné diskusní fórum na webu (Fórum, kde na základě registrace občan může zadávat stížnosti, dotazy atd.. Fórum by mělo být děleno podle oborů a za město by měli k danému tématu odpovídat kompetentní osoby. Všichni občané by mohli takovou komunikaci sledovat také zpětně a čerpat zde informace)

 • Kvalitní webová propagace města (kvalitní web města se zapojením webkamery, online systémy pro informovanost a zjednodušení pro občany – elektronické podání na úřad, město na sociálních sítích, jednotná prezentace atd.)

 • Elektronické podání na úřad (Portál občana - podněty občanů, stížnosti, matrika, registr vozidel a řidičských oprávnění, různé poplatky, různá povolení, pokuty, stavební záležitosti, rejstřík trestů, ztráty a nálezy, výstrahy varovného systému, odpady atd.)

 • Snaha o zřízení poradního výboru ZM k odstranění nedostatků podkladů a doplnění k jednání zastupitelstva

 • Zpřístupnění jednání komisí veřejnosti na základě zveřejněných výzev.

 • Snaha o zřízení komise neotřelých nápadů (kreativní, Regenerace atd.)

 • Vstřícné a důsledné řešení stížností. Neodkazovat z odboru na odbor, z organizace na organizaci, ale vyřešit a dát pouze zpětnou vazbu ohledně řešení. S využitím on-line portálu na webu města, kde by měl přístup každý a tím by se náměty nemusely opakovat a každý by viděl, že se daný problém řeší a následně vyřešil.

 • Kvalitní služby města a organizací.

SPOLUPRACUJÍCÍ MĚSTO

 • Spolupráce s občany, místními spolky a zájmovými skupinami. Rozsáhlejší komunikace, optimální předávání informací.

 • Dobré vztahy s podnikateli, pravidelná setkání.

 • Podpora místních drobných živnostníků. Podpora dobrých nápadů a vyzývání k účasti při veřejných soutěžích. Prostor pro prezentaci našich místních podnikatelů za zvýhodněných podmínek.

 • Spolupráce s Czech Investem (hledání vhodných investorů se zapojením různých agentur).

 • Spolupráce s obcemi v našem regionu, vypomáhání si společnými postupy tam, kde to lze.

 • Podpora osadních výborů. Některé osady již mají své osadní výbory, je však třeba je doplnit pro další a rozšířit spolupráci, aby jejich fungování mělo pro občany žijící v osadách skutečný smysl a abychom je neopomíjeli.

 • Čerpání inspirací u rozvíjejících se obcí. Zajímavých námětů je spoustu, z některých již čerpáme ve svém programu.

 • Partnerství se Svazem měst a obcí a se Sdružením místních samospráv. Sedlčany jsou členem Svazu měst a obcí, ale prozatím nejsou členem Sdružení místních samospráv. S oběma institucemi se dá plodně spolupracovat, čerpat náměty, využívat jejich služeb a informací v rovině nad těmi obecními.

 • Širší spolupráce městské a státní policie. Ve spolupráci a vzájemném propojení informací lze jistě lépe spolupracovat, nedublovat aktivity a naopak smysluplně rozložit působení.

 • Spolupráce se všemi stupni řízení státu, rozsáhlejší spolupráce s Krajským úřadem i s ministerstvy, nebát se něco chtít od příslušných orgánů či institucí a jít za tím.

SCHOPNÉ MĚSTO - VZDĚLANÉ MĚSTO

 • Snaha o zvýšení atraktivity města pro návrat mladých po studiích. Čím dál více mladých se po studiích nevrací domů a to nás oslabuje.

 • Schopná, pružná a vstřícná samospráva. Rychlé reakce na dotazy občanů, na stížnosti, náměty atd.

 • Silnější vedení Města Sedlčany v modelu 1 starosta a 2 místostarostové s rozdělením kompetencí a na plný pracovní úvazek – snaha bez navýšení nákladů. Samostatný odbor marketingu (PR - styk s veřejností, zájmové aktivity, komunikace s občany, ankety, web města, akce atd.)

 • Odborníci na svých místech. Kompetence vedoucích pracovníků města a organizací. Nebát se individuality. Informovat o projektech konkrétních osob.

 • Zvýšení motivace úředníků. Individuální ohodnocení těch, kteří mají prokazatelný přínos městu.

 • Udržení kvality vzdělání ve městě. Rozsáhlejší podpora škol a školek

 • Společné akce a vyšší propojení škol. Rozsáhlejší spolupráce škol s městem. Příprava společných akcí pro obě základní školy i školky vedené z města.

 • Vzdělávací kurzy pro zastupitele a to především v oblastech dotací, majetku města, hospodaření, rozpočtu, veřejných zakázek, zákona o obcích apod.

ZDRAVÉ MĚSTO - ČISTÉ, ZELENÉ, KRÁSNÉ a BEZPEČNÉ MĚSTO

Občané:

 • Starost o zdravotní péči občanů. Pravidelná setkání s vedením nemocnice v Sedlčanech.

 • Posílení ambulantní péče v Sedlčanech a snaha o vytvoření dobrých podmínek pro lékaře k jejich motivaci.

 • Spolupráce a jednání s nemocnicemi. Jednání s vedením nemocnic v Příbrami i v Benešově ohledně vstřícné péče pro naše místní pacienty, kteří jsou poukázáni na specializovaná pracoviště do větších nemocnic.

 • Spolupráce se záchrannou službou. Pravidelná jednání s vedením krajské záchranné služby a vzájemná vyjednávání ve spolupráci se záchrannou službou směrem ke vstřícnosti  nemocnic.


Město a okolí:

 • Ucelený projekt zeleně, systematická výsadba a rozšiřování zeleně. Výsadba stromů v centru města a tím pocitové snižování tepla v nejteplejších měsících.

 • Udržování pořádku ve městě

 • Podpora třídění odpadu, jednotné nádoby na třídění odpadu, postupné sjednocování a výměna za nejvhodnější a nejpraktičtější typ. Vyšší kontrola třídění, kamerové systémy, spolupráce s městskou policií, postihy pro neukázněné občany. Smysluplné třídění. Postupné zútulňování okolí nádob, osazení zelení apod..

 • Navrhnout k řešení umístění nádob na bioodpad na sídlištích a předem si poradit s ukázněností občanů, aby byly tyto nádoby využity tak, jak mají být.

 • Estetika náměstí (ohlídání vizuálu výloh prodejců v OD Rozvoj)

 • Zvládnutá bezpečnost a doprava ve městě. Řešení nebezpečných míst, např. doprava na náměstí, u kulturního domu atd.

CHYTRÉ MĚSTO - ROZVÍJEJÍCÍ SE MĚSTO

 • Strategický plán rozvoje města

 • Vyrovnaný rozpočet. Žádné zbytečné úvěry.

 • Řádné nakládání s majetkem města. Již žádné další nesmyslné studie za statisíce na úpravu parků, ale využití našich místních občany ceněných odborníků.

 • Efektivní čerpání dotací (maximální využití dotací z Evropských investičních fondů v aktuální fázi do roku 2020, čerpání také dotací státních a krajských.) O čerpání konkrétních dotací a průběhu realizace informovat občany ve zpravodaji města.

 • Architektonické soutěže na městské stavby s vyšší transparentností každého dílčího úkonu na webu města.

 • Možnost zapojení architektů původem ze Sedlčanska – Petr Pištěk, Miroslav Nevlida, …

 • „Chytrá řešení“ - zapojení studentů architektury do hledání urbanistických řešení pro Sedlčany v rámci ročníkových prací pod vedením zkušených architektů a výstava nejlepších projektů.

 • Využití blízkosti budoucí dálnice D3 k rozvoji města. Město by se svými pobídkami a plány mělo na toto napojení připravit a využití k rozvoji města a regionu.

 • Úprava územního plánu k rozvoji města. Příprava doplnění do územního plánu o novou bytovou výstavbu a rozvoj podnikání ve městě.

 • Smysluplné řešení obecních pozemků a plán na jejich další využití.

 • Jednání s potencionálními investory, spolupráce s Czech Investem a dalšími agenturami. Motivace investorů máme, krásná krajina, silná chatařská oblast, budoucí blízkost dálnice D3.

 • Smysluplné rozšíření průmyslové zóny při současném zachování naší krásně krajiny.

 • Řešení smysluplného provedení revitalizace autobusového nádraží - projekt mírnější a racionálnější, tedy odpovídající velikosti našeho města s menší halou a za rozumnou cenu (pokud dotaci nestihneme využít). Projekt vzešlý z otevřené architektonické soutěže. Zaměření na komplexní úpravu a oživení souvisejícího prostranství (parková úprava, vznik místa pro odpočinek), zabránění vzniku vnitřní periferie.

VSTŘÍCNÉ MĚSTO - SPOJUJÍCÍ MĚSTO

 • Podpora zájmových aktivit pro každého. Podpora spolků věnujících se zájmové i jiné prospěšné činnosti ve městě.

 • Spojování generací a zájmů. Zájem o občany všech věkových kategorií. Více zajímavých akcí pro všechny.

 • Podpora rodinného centra a bližší spolupráce s ním. Výpomoc s propagací a snaha zapojení většího množství maminek.

 • Podpora potřebných a preventivních programů. Větší prostor pro prevenci proti šikaně ve školách, drogová prevence atd.

 • Podpora dobrovolnické činnosti (péče o osamělé a seniory)

 • Komunitní aktivity města. Např. Knihobudky (malé budky k odkládání a půjčování knih). Dále komunitní lednice (lednice k odkládání jídla, které je v záruce, ale již není možné jej stihnout sníst a udělá službu těm, kteří jídlo uvítají). A komunitní šatní skříň (k odkládání nepotřebného oblečení). Vše v rámci hygienických předpisů, v jiných městech již podobné aktivity fungují.

 • Zřízení trhovního místa pro prodej lokálních produktů jako konkrétní podpora místních chovatelů a pěstitelů.

 • Vyšší podpora turismu - spolupráce s cestovními kancelářemi

 • Kvalitní služby města i organizací. Revize poskytování služeb a vyšší podpora aktivit, o které mají občané zájem.

AKTIVNÍ MĚSTO - ŽIVÉ MĚSTO - SPORT a KULTURA

 • Podpora kultury, sportu a tradic v regionu.

 • Bazén Vám ale neslíbíme ….! Slíbíme snahu o dořešení koupání v Sedlčanech. Pokud to bude možné na základě spolupráce se všemi, kteří o dané problematice rozhodují, bychom velmi rádi podpořili realizaci bazénu či koupaliště a v optimálním případě spojeného řešení sezónního i celoročního koupání. Slíbit dořešení však ve volebním programu by nebylo fér, protože záleží na spoustě okolností. Chápeme však, že je to jedna z priorit našich občanů a tak se také k dané věci budeme stavět, to můžeme slíbit. Stavbu neslibujeme, ale problémem se zabývat budeme.

 • Obnova polních cest pro výlety pěšky i na kole, osazení ovocnými stromy, lavičkami, cvičebními stroji. Projekt je JUDr. Filipa Růzhy, který má k realizaci vše připraveno. Další snahy o rozšiřování cyklostezek v okolí města.

 • Řešení letního kina ve městě. Možné využití mobilní formy letního kina, která není tak nákladná.

 • Atraktivní akce pro občany, pro rodiny s dětmi, pro mládež, pro pro seniory.

 • Udržení a zvelebení rekreačního zařízení Častoboř. Revize nájemní smlouvy s majitelem pozemku a dle toho další konání směřující k vyššímu využívání rekreačního střediska.

 • Snaha o pořádání závodů a soutěží ve městě.

 • Podpora závodů na Kotlině a motivace k dalším akcím.

 • Předzahrádky restaurací a cukráren k zvelebení centra. Snaha o vizuální přiblížení historické tradice města a spojení s aktuální podobou náměstí. Motivovat k otevírání zahrádek u restaurací a cukráren. Zamyslet se nad tím, zda by s rozumnými náklady nebylo možné vdechnout náměstí nový život, abychom po náměstí jen neprocházeli, ale aby bylo místem setkávání a centrem dění.

 • Řešení Golfu na Severním sídlišti, plán na zvelebení a rekonstrukci. Kvalitnější koncepce celého Severního sídliště.

 • Snaha o plán na citlivou revitalizaci Sokolovny se zapojením dobrých nápadů z minulosti (ve 20.letech minulého století bývala Sokolovna místem setkávání, venku se hrál kulečník, bylo tam i občerstvení – dle možností snaha o obnovu včetně sklepů s klenutými stropy, ze kterého by mohlo být právě občerstvení - dřívější Krčínův pivovar). Venkovní ping-pong, venkovní kulečník, venkovní posezení.

 • Kvalitní dětská hřiště a jejich důsledné udržování.

 • Snaha o vytvoření naučné stezky na Cihelný vrch coby vhodného doplnění aktuálního lesoparku (zapojení škol s nápady, návrhem realizace apod., motivace mladé generace).

 • Vyšší podpora turismu. Spolupráce s médii a cestovními kancelářemi.

 • Zajímavější a živější vedení zpravodaje Radnice, více konkrétních informací z města (kdo, co, jak, kdy), reportáže, plánované projekty. Informace o předkladatelích zajímavých námětů a podaných návrhů, prostor i pro odlišné názory